Hos kiropraktoren

Sykehistorie

Kiropraktoren stiller sin diagnose på grunnlag av sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle røntgenundersøkelser. Når du er hos kiropraktor vil det bli tatt en grundig sykehistorie der du med egne ord forsøker å beskrive hva som feiler deg. Med utgangspunkt i dette vil kiropraktoren stille endel utfyllende spørsmål for å få belyst relevante sammenhenger og årsaksforhold. I tillegg må kiropraktoren orientere seg om evnt tidligere sykdommer og skader, medisinbruk, belastninger i hjem og arbeid mv. Pasientens sykehistorie vil alltid være en sentral del av den diagnostiske prosessen. Sykehistorien nedtegnes i pasientens journal som føres og oppbevares i henhold til de krav som helsemyndighetene stiller til offentlig godkjent helsepersonell mht. journalføring og taushetsplikt.

Klinisk undersøkelse og diagnostisering

Undersøkelsen starter med at kiropraktoren inspiserer og analyserer pasientens kroppsholdning og -bygning, muskulatur og bevegelsesmønster. Kiropraktoren kartlegger deretter funksjonen i nerve-muskel-skjelettsystemet systematisk for å lokalisere feilfunksjoner i ledd og muskulatur og vurdere om disse har sammenheng med pasientens symptomer. Kiropraktoren bruker palpasjon (undersøker med hendene) for å finne smertekilder i senefester, muskulatur, ledd og skjelettstrukturer mv. Alle ledd i bekken, ryggsøyle og nakke undersøkes med spesifikk bevegelsespalpasjon for leddlåsninger. Ofte finner en smertepunkter i muskulaturen (triggerpunkter) og betente sener/muskelfester som følge av ubalanse i muskulatur som kan være for kort, stram eller svak. Feilfunksjoner i ledd og muskulatur kan også gi symptomer fjernt fra hvor problemet sitter. Dette kalles «referert smerte». Pasientens smerterapportering under den kliniske undersøkelsen er viktig, som regel klarer kiropraktoren å kartlegge hvor smerten sitter og hvilke bevegelser som gir smerter i løpet av undersøkelsen hvis denne har sitt opphav i muskel-skjelettsystemet. Dette gir kiropraktoren grunnlag for å stille en funksjonsbasert arbeidsdiagnose som grunnlag for tilrettelegging av behandling med hensikt å gjenopprette normal funksjon. Klassiske ortopediske tester inngår som en naturlig del av kiropraktorundersøkelsen. Nevrologiske undersøkelser av senereflekser, følesans og muskelstyrke brukes for å se for å se om det er nedsatt følsomhet og/eller lammelser når det foreligger mistanke om nerverots affeksjon (trykk på nerven som kan skyldes prolaps eller forkalkninger). Etter den kliniske undersøkelsen vurderer kiropraktoren om det er nødvendig med røntgenundersøkelse eller andre supplerende undersøkelser før diagnosen kan stilles og eventuell behandling iverksettes.  Kiropraktoren har gjennom sin utdannelse tilegnet seg den teoretiske og praktiske viten for å ta stilling til hvorvidt pasienten er egnet til kiropraktorbehandling, uten forutgående legeundersøkelse. Ved mistanke om underliggende organisk sykdom henvises pasienten til lege for videre oppfølging.

Røntgen/CT/MR/Ultralyd

Har du behov for utredning med bildediagnostikk kan kiropraktoren din henvise deg direkte uten at du behøver å gå gjennom din fastlege.

Alle kiropraktorer er utdannet til å ta skjelettrøntgen og selv vurdere bildene. Hos oss rekvirerer vi videre i hovedsak til Unilabs, Aleris og SiV.

Kiropraktorene har også anledning til å rekvirere mer avanserte undersøkelser som CT og MR, også her i hovedsak til Unilabs, Aleris og SiV. Dette dekkes av Folketrygden på samme måte som ved henvisning fra lege.

De senere år har også en del kiropraktorer tatt i bruk ultralyd som diagnostisk verktøy.

 Dette tilbyr vi hos oss, på Tønsberg Kiropraktorklinikk.

Behandling

Hovedmålsettingen ved kiropraktorbehandling er å gjenopprette normal funksjon og redusere smerte i bevegelsesapparat og nervesystem. Behandlingen består primært av manuell behandling av kroppens ledd og muskler. Manuell behandling kan bredt defineres som alle de prosedyrer hvor behandleren anvender hendene for å påvirke funksjonen i ledd og muskulatur.

Ved valg av behandlingsstrategi for den enkelte pasient legger kiropraktoren vekt på å se pasienten i en helhetlig sammenheng hvor de fysiske plagene vurderes i forhold til arbeidssituasjon, familiesituasjon, fritidsaktiviteter og andre forhold. Årsakssammenhenger avdekkes ofte gjennom hvordan pasienten reagerer på behandlingen så vel fysisk som psykisk, slik at diagnose og behandling vurderes fortløpende som en integrert prosess.

Betydningen av god informasjon og sykdomsforståelse har blitt dokumentert som svært viktig for behandlingsresultatet hos pasienter med lidelser i muskel-skjelettsystemet. For kiropraktoren er det derfor viktig å stimulere til en høy grad av egenmestring hos pasienten gjennom behandlingsforløpet.

En sentral behandlingsmetode innen kiropraktikken er manipulasjonsbehandling av ryggsøylen, som anvendes sammen med en rekke andre behandlingsteknikker og rehabiliterende øvelser. Behandlingsvalg og -intensitet må vurderes fortløpende avhengig av den enkelte pasientens utvikling.

Manipulasjonsbehandling

Ved manipulasjonsbehandling beveges et låst ledd ved et hurtig spesifikt håndgrep.   Denne raske, passive tøyningen av strukturene omkring leddet medfører en umiddelbar reflektorisk avspenning av overspent dyp muskulatur som har hindret leddet i å bevege seg normalt. Ofte separeres leddflatene og det høres et klikk. Ved hurtig separasjon av leddflatene oppstår det et vakuum inne i leddet og leddvæske omdannes til små gassbobler. Etter manipulasjonsbehandling er det som regel bedret bevegelighet og redusert smerte, noe som høyst sannsynlig kan forklares ut ifra en rekke nevrofysiologiske mekanismer. Selve behandlingen er i motsetning til hva mange tror helt udramatisk og sjeldent forbundet med smerter. I «Tverrfaglige retningslinjer for behandling av akutte korsryggsmerter» utgitt i 2002 av Nasjonalt Ryggnettverk omtales behandlingsformen på grunnlag av gjennomgang av tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon:» Manipulasjonkan forkorte varighet av smerte, øke aktivitetsnivå og gi økt pasienttilfredshet sammenlignet med kontrollintervensjoner. Risiko ved manipulasjon er meget lav når det utføres av kvalifisert terapeut.» 

Traksjon

Kiropraktisk traksjonsbehandling er noe annerledes enn hva man vanligvis ser innen fysikalsk medisin. Kiropraktoren anvender en innstillbar spesialbenk som kan bevege seg i flere plan under traksjonsbehandlingen hvor det tilstrebes en nøyaktig pumpende mobilisering av skive og ledd under det segmentet som stabiliseres ved manuell kontakt.

Mekaniske hjelpemidler   

Som alternativ til tradisjonell manipulasjon er det utviklet flere spesielt skånsomme teknikker hvor pasienten får en manipulasjonslignende impuls med kontrollert dybde og kraft. Det skjer enten ved hjelp av et håndinstrument eller på spesialbenk med en justerbar, mekanisk impuls.

Bløtvevsbehandling

Kiropraktiske bløtvevsteknikker eksisterer i mange forskjellige varianter og anvendes i hovedsak for å påvirke spenningstilstander i muskulaturen. Manuell triggerpunktsbehandling er mye brukt, gjerne i kombinasjon med passive tøyninger. Varmepakninger, elektroterapi, ultralyd og laser er lite brukt av kiropraktorer.

Rehabilitering

Prinsippet om å få pasientene raskest mulig tilbake i full funksjon både i jobb og fritid har alltid vært et sentralt element i kiropraktikk. Pasienten oppfordres til å opprettholde sine daglige funksjoner så langt det lar seg gjøre. Dersom aktiviteten må modereres i start fasen er det viktig at man så raskt som tilstanden tillater det gjenopptar normal aktivitet. I en del tilfeller er det nødvendig med et tilpasset og strukturert opptreningsprogram. Likevel er det viktig å huske at den mest målrettede treningen er å gradvis vende tilbake til sin normale aktivitet. Dette understøttes av forskningsresultater fra de senere årene.

Helse og livsstil

Forskning viser at store deler av befolkningen kan bedre helsen sin ved å legge om litt på kosthold og levesett. Dette betyr mye både i forhold til muskelskjelett plager og helsen generelt. Ut fra prinsippet om at det er bedre å forebygge enn å behandle vil kiropraktoren ofte forsøke å finne ut hvilke endringer som er viktigst for å bedre din helse. Basert på dette vil kiropraktoren i samarbeid med deg forsøke å inspirere deg til å gjøre noen positive endringer i livet ditt. Kan man finne årsaken til at problemene oppstår er sjansen for varig bedring større!